27.8.2018

Motýlková třída

Motýlková třída je určená nejmladším dětem, tj.  dětem od 2 do 4 let (výjimečně, dle situace od 2 do 5 let - věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole v daném školním roce).

V této třídě je práce s dětmi zaměřena zejména na sebeobsluhu, hygienu, na získávání prvních sociálních kontaktů, na adaptaci na nové prostředí. Většina dětí je mezi vrstevníky poprvé a zvládnout odloučení od rodiny je důležitý bod práce na této třídě. I zde se pracuje podle třídního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, který je daný zákonem. Děti se učí komunikovat se svým okolím, navazovat kontakty. Říkanky spojené s pohybem, písničky jsou zařazovány každodenně a s nimi i rituály, které dětem napomáhají k dobré adaptaci.

 Paní učitelky se na třídě překrývají 3 hodiny denně, aby byla zajištěná péče, kterou tyto malé děti potřebují. V případě potřeby ( adaptace dětí na začátku školního roku, režimové momenty, oblékání na vycházku, oběd  atd.) na třídě pomáhají i provozní zaměstnanci.


Sluníčková třída

náhled

Sluníčková třída je určená nejmladším dětem, tj.  dětem od 3 do 4 let ( nejdříve však od 2 do 5 let - věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole).

V této třídě je práce s dětmi zaměřena zejména na získávání prvních sociálních kontaktů a adaptaci na nové prostředí. Většina dětí je mezi vrstevníky poprvé.

Citlivý a klidný přístup učitelek pomáhá dětem, aby se snáze vyrovnaly s odloučením od rodiny. Stejně jako na všech ostatních třídách i zde se pracuje podle třídního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, který je daný zákonem a  který seznamuje děti s okolím například formou pohádek, písniček, básniček, říkadel...Hra provází děti po celý den, děti se učí komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkou, učí se spolupracovat, společně si hrát.Společně si vytvářejí jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se učí postupně respektovat. S pomocí učitelek si tato nejmladší věková skupina dětí osvojuje základní prvky sebeobsluhy, jako je osobní hygiena, stolování, oblékání i společenské návyky a  pravidla společného soužití.

Paní učitelky se na třídě překrývají 3 hodiny.  V případě potřeby ( adaptace na začátku školního roku, režimové momenty, oblékání na vycházku, oběd  atd.) na třídě pomáhají i provozní zaměstnanci.


Třída Krtečková

náhled

Krtečková  třída je určená  dětem ve věku od 4 let do 6 let  ( vyjímečně  do 7 let = děti s odkladem školní docházky, věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole).

V této třídě se obohacuje nabídka a program vzhledem k vyššímu věku dětí.Děti se učí pracovat ve skupinkách, získávají větší okruh znalostí a dovedností hlavně prožitkovým učením a hrou ( forma prožitkového učení je nejdůležitější forma učení dětí ve všech třídách).

Děti jsou vedeny ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, učí se navzájem si pomáhat.

Děti předškolního věku  - v posledním roce docházky do mateřské školy, mají program uzpůsobený tak, aby byly na vstup do základní školy připraveny dle svých nejlepších individuálních schopností a dovedností. Při práci s dětmi se vychází zároveň i z Gardnerovy typologie osobnosti a Maslowovy hierarchie potřeb ( týká se i dětí předškolního věku docházejících do třídy Čarovná pastelka).

Ve všech třídách jsou děti vedeny k samostatnosti, schopnosti vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, pomoc druhému, umět se rozhodnout, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných situacích.


Třída Čarovná pastelka

náhled

Třída Čarovná pastelka  je speciální logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností. Ředitelka školy i p. učitelka ( logopedická asistentka) pracující na této třídě, jsou absolventkami speciální pedagogiky. Zároveň jsou i na dalších dvou třídách paní učitelky, které absolvovaly logopedický kurs a tak mohou s dětmi provádět dechová, artikulační cvičení, cvičení mluvidel, cvičení rytmu a úzce spolupracují s logopedickou asistentkou i s SPC Karlovy Vary. Speciální péče je tedy zajištěna nejen na třídě pro děti s logopedickou péčí, ale je prováděna průběžná logopedická péče včetně depistáže na všech třídách MŠ. Další péče je domluvena s příslušnými odborníky (PPP, poradenský servis na škole, SPC  Karlovy Vary).

Logopedická péče na speciální logopedické třídě probíhá ve dvou liniích – individuálně a kolektivně. K tomu, aby mohla probíhat individuální logopedická péče, jsou obě paní učitelky na třídě po 2 dny v týdnu společně.

Do této třídy dochází děti ve věku 3 - 6 let  ( výjimečně  do 7 let = děti s odkladem školní docházky, věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole).

V této třídě je  program přizpůsoben všem věkovým kategoriím. Děti se učí pracovat ve skupinkách, získávají větší okruh znalostí a dovedností hlavně prožitkovým učením a hrou ( forma prožitkového učení je nejdůležitější forma učení dětí ve všech třídách).

V této heterogenní ( věkově smíšené) třídě se nově přicházející děti snadněji začleňují do kolektivu, přirozeně se rozvíjí tolerance, dochází k vzájemnému ovlivňování her starších a mladších dětí, starší děti přenášejí pravidla na mladší a kontrolují jejich dodržování, děti se učí nápodobou, starší si uvědomují svou vyspělost.

Všechny děti jsou vedeny ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, učí se navzájem si pomáhat.

Děti předškolního věku - v posledním roce docházky do mateřské školy, mají program uzpůsobený tak, aby byly na vstup do základní školy připraveny dle svých nejlepších individuálních schopností a dovedností. Při práci s dětmi se vychází zároveň i z Gardnerovy typologie osobnosti a Maslowovy hierarchie potřeb ( týká se i dětí předškolního věku docházejících do Krtečkové třídy).

Od 1.9.2016 pracuje na Čarovné pastelce také asistent pedagoga.