Koncepce školy

MŠ DUHOV8 HABARTOV

Koncepce školy

MŠ Duhová Habartov

Koncepce naší školy  je postavena na otevřenosti v komunikaci s dětmi, rodiči, se veřejností.

Na škole chceme vytvářet radostné prostředí, aby dítě vědělo, že je láskyplně přijímáno jako rovnocenná osobnost. Při zařazování dětí do tříd respektujeme dětská přátelství, sourozenecké vztahy a přání dětí i rodičů.

Sociální prostředí je utvářeno na základě respektu, důvěry, úcty, empatie všech lidí v mateřské škole.

Všechny děti mají stejné podmínky a postavení.

Volnost a svoboda, kterou dětem dáváme je vyvážena dodržováním pravidel.

Děti jsou vedeny k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování. Vzájemná pomoc, podpora, tolerance a důvěra, to jsou styčné body naší práce.

Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, rozumové, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad soužití ve společnosti.

Naše kurikulum je určeno nejen výchovným pracovníkům, ale i rodičům, dětem a ostatním zaměstnancům školy, kteří se na tvorbě podílejí, ale také partnerům školy.

Školní vzdělávací program Duho, řekni, kolik barev máš ( platnost od 1.9.2021- 31.8.2024) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je otevřeným dokumentem zajišťujícím zkvalitnění předškolního vzdělávání. Filozofií našeho vzdělávacího programu je všestranně rozvíjet samostatné a zdravě-sebevědomé děti a položit jim základ celoživotního vzdělávání.
Záměrem naší mateřské školy je vytvořit prostředí plné důvěry, přátelství, radosti a pohody. Snažíme se o to, aby se u nás líbilo nejen dětem, ale i jejich rodičům. Respektujeme individuální potřeby dítěte, rozvíjíme jeho aktivity prostřednictvím vlastních prožitků, uplatňujeme jeho názory, nápady a připomínky, rozvíjíme a podporujeme nadání, rozvíjíme odpovědnost. Naší snahou je v dítěti probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat i odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže.

Školní vzdělávací program v plné verzi je vyvěšen v šatnách dětí , k 1.9.2023 byl aktualizován.

K 1.9.2023 jsou zaktualizovány dokumenty školy, které jsou vyvěšeny v šatnách dětí.