Platby a příspěvky

  • Domů
  • Platby a příspěvky
MŠ DUHOVÁ HABARTOV

Platby a příspěvky

MŠ Duhová Habartov

Školné, stravné – aktualizováno k 1.9.2021

 

PLATBY:

Platby jsou pouze bezhotovostní.

Nové děti  přijaté k 1.9.2021: prosím  o zaplacení jistiny 1000Kč na účet školy 19 – 862709339/0800 do 30.6.2021.

variabilní symbol: jméno a příjmení dítěte

Platby školné – úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za měsíc:  na 400 Kč

Na začátku každého kalendářnÍho roku je možné zažádat o daňovou slevu u svého zaměstnavatele (potvrzení o platbách vystavuje ředitelka školy nejpozději do 31.1. všem dětem).

Vzdělávání v posledním ročníku docházky do MŠ – školné

V souladu s odst. 2, § 123 zákona 561/2005 Sb., se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Školné =  jedná se o příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy

Platba stravné  –  od 1.9.2021

Změnou vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se mění finanční limity na nákpu potravin

Školné a stravné se platí:

přes bankovní účet:  19-862709339/0800( platba stravného i školného)

Platit se bude pouze částka, která bude vypočítána přesně na daný měsíc. Částku za školné a stravné dostanete na lístečku na třídě, do které chodí Vaše dítě.

Platby musí být zaplaceny nejpozději do 15.dne v měsíci

Při zadávání platby je nutné zadat JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

Stravování – denní normativ – od 1.9.2021
Dopolední svačina                                      11 Kč
Dopolední svačina + oběd                          30 Kč
Celodenní stravné                                    38 Kč

Děti s odkladem školní docházky

Celý  den                                                42 Kč

Svačina a oběd                                         33 Kč

Při onemocnění dítěte je nutno dítě ze stravného odhlásit. Odhlašování stravného provádí zákonný zástupce dítěte. Odhlásit dítě lze osobně, na mail školy: skolka.habartov@centrum.cz , nebo telefonicky : 352 682 200352 681 407, nebo sms : 725 729 547.

n e j p o z d ě j i však do 7.30 hodin dne počínající nepřítomnosti dítěte. V pozdější hodině již nebude brán zřetel na nepřítomnost dítěte a strava bude započítána.

Omlouvání dětí se řeší i v návaznosti na povinnou docházku, která se týká dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Bližší informace jsou ve Školním řádě a ve Školním vzdělávacím programu, které jsou vyvěšené v šatnách dětí.

V šatnách dětí ( Krtečková a Pastelková třída) jsou sešity pro zapsání předem známé absence dítěte ( nař.plánovaná návštěva lékaře). pokud nenahlásíte přímo p. učitelce.

Kuchyň: 352 681 407

Ředitelna: 352 682 200

Mobil: 725 729 547 – pouze sms – stačí obsahově stručná sms s příjmením  dítěte

Příspěvek rodičů na školní rok 2021/2022 – 600Kč

Příspěvek na školní rok je 600Kč, je  možné ho  platit na 2 splátky

1.splátka:  19.1.2021

2.splátka:  31.1.2022

Všechny  platby na bankovní účet:  19-862709339/0800 – s označením o jaký druh platby se jedná + variabilní symbol: např. číslo měsíce, ve kterém platíte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte ( stravné i školné posílejte najednou).

Kindori

Šťastné prostředí

Logopedická třída

Vzdělávací programy

Dětské hřiště