Platby a příspěvky

  • Domů
  • Platby a příspěvky
MŠ DUHOVÁ HABARTOV

Platby a příspěvky

MŠ Duhová Habartov

Školné, stravné –  k 1.9.2023

Stravné je účtováno včetně celodenního pitného režimu.

PLATBY:

Platby jsou pouze bezhotovostní.

Nově přijaté děti : zaplacení jistiny 2000Kč na účet školy 19 – 862709339/0800 do 30.6.daného roku

variabilní symbol: jméno a příjmení dítěte

Platby školné – úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za měsíc (školné): 500 Kč

Na začátku každého kalendářnÍho roku je možné zažádat o daňovou slevu u svého zaměstnavatele (potvrzení o platbách vystavuje ředitelka školy nejpozději do 31.1. daného roku všem dětem).

Vzdělávání v posledním ročníku docházky do MŠ – školné

V souladu s odst. 2, § 123 zákona 561/2005 Sb., se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Školné =  jedná se o příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy

Platba stravné  –  od 1.9.2023 

Školné a stravné se platí:

přes bankovní účet:  19-862709339/0800( platba stravného i školného)

Platit se bude pouze částka, která bude vypočítána přesně na daný měsíc. Částku za školné a stravné dostanete na lístečku na třídě, do které chodí Vaše dítě.

Platby musí být zaplaceny nejpozději do 20. dne v měsíci

Při zadávání platby je nutné zadat JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

Stravování – denní normativ – od 1..9.2023
Dopolední svačina: 13 Kč     

Oběd: 28 Kč

Odpolední svačina: 10 Kč                          

Celodenní stravné: 51 Kč                                      

Děti s odkladem školní docházky

Dopolední svačina: 14 Kč

Oběd: 30 Kč

Odpolední svačina: 11 Kč

Celý  den: 55 Kč                                                                                               

Při onemocnění dítěte je nutno dítě ze stravného odhlásit. Odhlašování stravného provádí zákonný zástupce dítěte. Odhlásit dítě lze osobně, na mail školy: skolka.habartov@centrum.cz , nebo telefonicky : 352 682 200352 681 407, nebo sms : 725 729 547., nebo na whatsapp.

n e j p o z d ě j i však do 7.30 hodin dne počínající nepřítomnosti dítěte. V pozdější hodině již nebude brán zřetel na nepřítomnost dítěte a strava bude započítána.

Omlouvání dětí se řeší i v návaznosti na povinnou docházku, která se týká dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Bližší informace jsou ve Školním řádě a ve Školním vzdělávacím programu, které jsou vyvěšené v šatnách dětí.

V šatnách dětí ( Krtečková a Pastelková třída) jsou sešity pro zapsání předem známé absence dítěte ( např..plánovaná návštěva lékaře), pokud nenahlásíte přímo p. učitelce.

Kuchyň: 352 681 407

Ředitelna: 352 682 200

Mobil: 725 729 547 – upřednostnění  sms  – stačí obsahově stručná sms s příjmením  dítěte a důvodem nepřítomnosti nebo zpráva na whatssapp.

Příspěvek rodičů na školní rok 2023/2024 – 600Kč

Příspěvek na školní rok je 600Kč, je  možné ho  platit na 2 splátky

1.splátka:  21.11.2023

2.splátka:  31.1.2024

Všechny  platby na bankovní účet:  19-862709339/0800 – s označením o jaký druh platby se jedná + variabilní symbol: např. číslo měsíce, ve kterém platíte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte ( stravné i školné můžete posílat najednou)

Kindori

Šťastné prostředí

Logopedická třída

Vzdělávací programy

Dětské hřiště