Čarovná pastelka

Čarovná pastelka  je speciální logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností. Ředitelka školy i p. učitelka ( logopedická asistentka) pracující na této třídě, jsou absolventkami speciální pedagogiky. Zároveň jsou i na dalších dvou třídách paní učitelky, které absolvovaly logopedický kurs a tak mohou s dětmi provádět dechová, artikulační cvičení, cvičení mluvidel, cvičení rytmu a úzce spolupracují s logopedickou asistentkou i s SPC Karlovy Vary. Speciální péče je tedy zajištěna nejen na třídě pro děti s logopedickou péčí, ale je prováděna průběžná logopedická péče včetně depistáže na všech třídách MŠ. Další péče je domluvena s příslušnými odborníky (PPP, poradenský servis na škole, SPC  Karlovy Vary).

Logopedická péče na speciální logopedické třídě probíhá ve dvou liniích – individuálně a kolektivně. K tomu, aby mohla probíhat individuální logopedická péče, jsou obě paní učitelky na třídě po 2 dny v týdnu společně.

Do této třídy dochází děti ve věku 3 – 6 let  ( výjimečně  do 7 let = děti s odkladem školní docházky, věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole).

V této třídě je  program přizpůsoben všem věkovým kategoriím. Děti se učí pracovat ve skupinkách, získávají větší okruh znalostí a dovedností hlavně prožitkovým učením a hrou ( forma prožitkového učení je nejdůležitější forma učení dětí ve všech třídách).

V této heterogenní ( věkově smíšené) třídě se nově přicházející děti snadněji začleňují do kolektivu, přirozeně se rozvíjí tolerance, dochází k vzájemnému ovlivňování her starších a mladších dětí, starší děti přenášejí pravidla na mladší a kontrolují jejich dodržování, děti se učí nápodobou, starší si uvědomují svou vyspělost.

Všechny děti jsou vedeny ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, učí se navzájem si pomáhat.

Děti předškolního věku – v posledním roce docházky do mateřské školy, mají program uzpůsobený tak, aby byly na vstup do základní školy připraveny dle svých nejlepších individuálních schopností a dovedností. Při práci s dětmi se vychází zároveň i z Gardnerovy typologie osobnosti a Maslowovy hierarchie potřeb ( týká se i dětí předškolního věku docházejících do Krtečkové třídy).

Od 1.9.2016 pracuje na Čarovné pastelce také asistent pedagoga.

ZÁPIS DO MŠ

MŠ Duhová Habartov, Karla Čapka 769, Habartov 357 09
  • +420 725 729 547
  • skolka.habartov@centrum.cz
  • Karla Čapka 769, Habartov
Zápis do MŠ