7.4.2021

INFORMACE - otevření mateřské školy od 12.4.2021 - aktualizováno 10.4.2021

Vážení rodiče,

doplňuji informace k otevření školy k 12.4.2021.

Od 12.4.2021 bude naše mateřská škola otevřena pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, pro děti z logopedické třdy a také pro děti zákonných zástupců vybraných profesí.

Přehled vybraných profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115, odst. 1, a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky
 • Tuto skutečnost je nutno doložit potvrzením zaměstnavatele

 

PROVOZ:

 

Děti budou rozděleny od 12.4.2021 do 3 tříd:

Čarovná pastelka - všechny děti z logopedické třídy, provoz od 5.45hod.

Krtečci - předškoláci, včetně dětí, které tuto třídu navštěvují a jejichž rodiče patří do IZS, provoz od 5.45hod.

Sluníčková  třída - děti  IZS ( děti ze Sluníčkové a Motýlkové třídy), provoz od 5.45hod.

Bohužel, v tuto chvíli jsou naši 3 zaměstnanci v pracovní neschopnosti a proto se může provoz školy změnit ze den na den jak personálně, tak provozně.

 

TESTOVACÍ MÍSTO pro všechny děti: Motýlková třída – 2x týdně PONDĚLÍ A ČTVRTEK

- vstup pouze 1 rodič ( prarodič) a  dítě, v den testu ( pondělí a čtvrtek, ostatní dny pouze ve  ZCELA výjimečných případech – např.po nemoci, dny pondělí a čtvrtek jsou určeny dle nařízení a podle toho bude také zajištěn potřebný počet zaměstnanců ve třídách, při testování a dalším provozu školy).  Dítě doprovází VŽDY zákonný zástupce, nebo prarodič, ne nezletilý sourozenec.

- testování provádí rodič nebo jiná pověřená osoba - viz Souhlas s asistencí při testování dítěte jinou dospělou osobou, který najdete v příloze.

- rodič musí v den testování počítat s časovou rezervou na test minimálně  20 min + čas pro případ, že před ním bude čekat na test více rodičů. Rodič musí vyčkat do výsledku testu, po otestování odchází rodič s dítětem ven a vyčká na výsledek testu, v případě negativního testu odchází rodič a dítě  sám převede do příslušné třídy. Postup testování najdete v příloze (včetně postupu v případě pozitivního výsledku).Test dostanete přímo ve školce. Video testování ve škole - LEPU testy  

- dítě – příchod na testování do MŠ nejpozději do 7.45. hod

- do MŠ chodí pouze ZCELA ZDRAVÉ DĚTI, stejně jako doprovod dětí

- děti nemusí nosit roušky, doprovod MUSÍ mít respirátor, v šatnách je nutné hned po vstupu použít desinfekci

 

Testovat se NEMUSÍ děti, jejichž zákonní zástupci:

 • doloží, že dítě prodělalo COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • doloží doklad o  PCO a PCR testu v zdravotnickém zařízení s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin

 

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ

ŠKOLA:

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, sdělí to zákonnému zástupci 
Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
Škola zajistí oddělení dítěte od ostatních osob.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen opustit s dítětem školu
Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

LÉKAŘ:

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu. 

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak budou rodiče dětí, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, informováni, aby si dítě ihned vyzvedli v MŠ. Děti nemohou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno. 

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě. Děti, které jsou s ním ve třídě jdou na testy a do karantény.
Pokud je pozitivní dítě, pedagog automaticky do izolace nejde.

 

Víme, že pro nás všechny je situace kolem všech nařízení velmi složitá a obavy ze současné situace jsou pochopitelné, ale věřím, že společně vše zvládneme

Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Děkuji.

Mgr. Bc. Eva Dvořáková, ředitelka školy