Speciální logopedická třída, logopedická prevence

19 listopadu, 2021
Logo MŠ Duhová Habartov

Speciální logopedická třída, logopedická prevence

 

Na naší škole je speciální logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností. Ředitelka školy i p. učitelka ( logopedická asistentka) na této třídě jsou absolventkami speciální pedagogiky. Zároveň jsou i na dalších dvou třídách paní učitelky, které absolvovaly logopedický kurs a tak mohou s dětmi provádět dechová, artikulační cvičení, cvičení mluvidel, cvičení rytmu a úzce spolupracují s logopedickou asistentkou i s SPC Karlovy Vary. Speciální péče je tedy zajištěna nejen na třídě pro děti s logopedickou péčí, ale je prováděna průběžná logopedická péče včetně depistáže na všech třídách MŠ. Další péče je domluvena s příslušnými odborníky (PPP, poradenský servis na škole, SPC  Karlovy Vary ).

Logopedická péče na speciální logopedické třídě probíhá ve dvou liniích – individuálně a kolektivně. K tomu, aby mohla probíhat individuální logopedická péče, jsou obě p. učitelky na třídě po 2 dny v týdnu od 7.30 do 9.30. společně.

 

Plán rozvoje dítěte s narušenou komunikační schopností:

  1.Preverbální dovednosti ( oční kontakt, pozornost, ovládání dechu, napodobování, cvičení orofaciální motoriky, střídání v komunikaci)

  2.Jazyk a hra  (hry – průzkumové, pohybové, symbolické, kooperativní, imaginativní, hra rolí, každodenní činnosti)

  3.Sluchové vnímání – zvuk  ( zkoumání zvuků a hra se zvuky, zvuk a ticho, konec a začátek, určení odkud zvuk přichází)

  4.Sluchové vnímání – hlas ( konec a začátek, poslouchání slov a zvuků, poslouchání slov ve slovních spojeních, hlas a ticho, dětská        

  říkadla)

  5.Zvukové projevy (podpora  zvukových projevů, hra se rty a jazykem, zvuky, které dítě vydává)

  6.Sluchové rozlišování ( napodobování zvuků, pohyb, přiřazování)

  7.Rozlišování prvků řeči ( dlouhé a krátké zvuky a slovní spojení, známé zvuky a slovesa, slabiky, dvojice, písničky, pohádky, slova – 

  obrázky)

  8. Sluchová a zraková paměť ( hry na schovávanou, přiřazování obrázků, řazení zvuků a činností)

  9. První slova ( seznam prvních slov, sociální slova, slova označující činnost, vlastnosti, zájmena, symbolická slova, členové rodiny,

  obvyklé obrázky)

10. Rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby ( knihy, obrázky, pexesa, komunikační kniha)