Mensa pro školky

Mensa pro školky

  

Mensa pro školky – získali jsme znovu certifikát PLATNÝ DO 30.9.2022

Jsme školkou spolupracující s Mensou!

Toto označení uděluje Mensa školám, které rozvíjejí podnětné prostředí v mateřské škole aktivitami, které podporují intelektovou stimulaci a které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s dětmi.

V období od února 2016 do června 2016 absolvovaly paní ředitelka a dvě učitelky vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MENZA NTC Learning  1 – 3., po jehož dokončení získaly specifické informace o práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s dětmi nadanými v předškolním věku.

Menza NTC Lerning – systém učení  NTC vychází z výzkumu oblastí neurologie, psychologie a medicíny, pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním období. Snaží se o aktivizaci důležitých mozkových center v období, kdy je dětský mozek v největším rozvoji. Dětský mozek ukládá 75% neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let – z toho 50% vznikne do věku 5 let.

Trénink je založený na poznatcích nejnovějších neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky – motorické cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení mozku. Trénink vede k rozvoji schopností nadaných dětí, vede ke zvyšování intelektových schopností všech dětí bez rozdílu, přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a při zmírňování poruch učení. Toto je zjištěno pravidelným prováděním činností souvisejících s rozvojem a podporou v oblasti motorických dovedností a činností podporujících spolupráci obou mozkových hemisfér.

Celý systém učení NTC je doplněním běžného režimu v mateřské škole a nijak neomezuje výchovně vzdělávací proces. Je vhodným doplněním prostojových režimových momentů, chvilek před spaním nebo jej lze zařadit v odpoledních hodinách, kdy si děti převážně hrají apod.

Je důležité děti v předškolním vývojovém období dostatečně podporovat a adekvátně rozvíjet, je to pro ně zásadní období, které je předurčí na celý zbytek života a proto poznatky, informace a metody z tohoto vzdělávacího programu používáme i naší mateřské škole a jsou zahrnuty i v našem školním vzdělávacím programu.