Školné, stravné

PLATBY:

Platby jsou pouze bezhotovosní.

 

Platby školné - úplata za předškolní vzdělávání

 

Úplata za měsíc:  na 400 Kč

Na začátku každého kalendářnÍho roku je možné zažádat o daňovou slevu u svého zaměstnavatele (potvrzení o platbách vystavuje ředitelka školy nejpozději do 31.1.).

 

Vzdělávání v posledním ročníku docházky do MŠ - školné

V souladu s odst. 2, § 123 zákona 561/2005 Sb., se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Školné =  jedná se o příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy

 

Platba stravné

Výši stravného určuje Vyhláška 107/2005 sb. o stravování dětí předškolního věku, ve znění pozdějších předpisů.

Školné a stravné se platí:

přes bankovní účet:  19-862709339/0800( platba stravného i školného)

 

Platit se bude pouze částka, která bude vypočítána přesně na daný měsíc. Částku za školné a stravné dostanete na lístečku na třídě, do které chodí Vaše dítě.

Platby musí být zaplaceny nejpozději do 15.dne v měsíci

Při zadávání platby je nutné zadat JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

 

Stravování – denní normativ
Dopolední svačina                                      9 Kč
Dopolední svačina + oběd                         26 Kč
Celodenní stravné                                     32  Kč

 

Děti s odkladem školní docházky

Celý  den                                                     36 Kč

Svačina a oběd                                            29 Kč

Při onemocnění dítěte je nutno dítě ze stravného odhlásit. Odhlašování stravného provádí zákonný zástupce dítěte. Odhlásit dítě lze osobně, na mail školy: skolka.habartov@centrum.cz  a nebo telefonicky : 352 682 200, 352 681 407, nebo sms : 725 729 547.

n e j p o z d ě j i však do 7.30 hodin dne počínající nepřítomnosti dítěte. V pozdější hodině již nebude brán zřetel na nepřítomnost dítěte a strava bude započítána.

Omlouvání dětí se řeší i v návaznosti na povinnou docházku, která se týká dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Bližší informace jsou ve Školním řádě a ve Školním vzdělávacím programu, které jsou vyvěšené v šatnách dětí.

V šatnách dětí ( Krtečková a Pastelková třída) jsou sešity pro zapsání předem známé absence dítěte ( nař.plánovaná návštěva lékaře).

Kuchyň: 352 681 407

Ředitelna: 352 682 200

Mobil: 725 729 547 - pouze sms - stačí obsahově stručná sms s příjmením  dítěte

 

Příspěvek rodičů na školní rok 2020/2021 - 600Kč

Příspěvek na školní rok je 600Kč, je  možné ho  platit na 2 splátky

1.splátka:  16.11.2020

2.splátka:  29.1.2021

 

Všechny  platby na bankovní účet:  19-862709339/0800 - s označením o jaký druh platby se jedná + variabilní symbol: např. číslo měsíce, ve kterém platíte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte ( stravné i školné posílejte najednou).