11.10.2021

Mensa pro školky

Mensa pro školky - získali jsme znovu certifikát!

Jsme školkou spolupracující s Mensou!

Toto označení uděluje Mensa školám, které rozvíjejí podnětné prostředí v mateřské škole aktivitami, které podporují intelektovou stimulaci a které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s dětmi.

Více ...
náhlednáhled

23.9.2019

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

náhled

Ve školním roce 2019/2020 se všechny děti ze všech čtyř tříd zapojí  do projektu:  

 "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", což je projekt České obce sokolské.

Více ...

Speciální logopedická třída, logopedická prevence

Na naší škole je speciální logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností. Ředitelka školy i p. učitelka ( logopedická asistentka) na této třídě jsou absolventkami speciální pedagogiky. Zároveň jsou i na dalších dvou třídách paní učitelky, které absolvovaly logopedický kurs a tak mohou s dětmi provádět dechová, artikulační cvičení, cvičení mluvidel, cvičení rytmu a úzce spolupracují s logopedickou asistentkou i s SPC Karlovy Vary. Speciální péče je tedy zajištěna nejen na třídě pro děti s logopedickou péčí, ale je prováděna průběžná logopedická péče včetně depistáže na všech třídách MŠ. Další péče je domluvena s příslušnými odborníky (PPP, poradenský servis na škole, SPC  Karlovy Vary ).

Logopedická péče na speciální logopedické třídě probíhá ve dvou liniích – individuálně a kolektivně. K tomu, aby mohla probíhat individuální logopedická péče, jsou obě p. učitelky na třídě po 2 dny v týdnu od 7.30 do 9.30. společně.

 

Plán rozvoje dítěte s narušenou komunikační schopností:

  1.Preverbální dovednosti ( oční kontakt, pozornost, ovládání dechu, napodobování, cvičení orofaciální motoriky, střídání v komunikaci)

  2.Jazyk a hra  (hry - průzkumové, pohybové, symbolické, kooperativní, imaginativní, hra rolí, každodenní činnosti)

  3.Sluchové vnímání - zvuk  ( zkoumání zvuků a hra se zvuky, zvuk a ticho, konec a začátek, určení odkud zvuk přichází)

  4.Sluchové vnímání - hlas ( konec a začátek, poslouchání slov a zvuků, poslouchání slov ve slovních spojeních, hlas a ticho, dětská        

  říkadla)

  5.Zvukové projevy (podpora  zvukových projevů, hra se rty a jazykem, zvuky, které dítě vydává)

  6.Sluchové rozlišování ( napodobování zvuků, pohyb, přiřazování)

  7.Rozlišování prvků řeči ( dlouhé a krátké zvuky a slovní spojení, známé zvuky a slovesa, slabiky, dvojice, písničky, pohádky, slova - 

  obrázky)

  8. Sluchová a zraková paměť ( hry na schovávanou, přiřazování obrázků, řazení zvuků a činností)

  9. První slova ( seznam prvních slov, sociální slova, slova označující činnost, vlastnosti, zájmena, symbolická slova, členové rodiny,

  obvyklé obrázky)

10. Rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby ( knihy, obrázky, pexesa, komunikační kniha)


Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu je určena pro děti před vstupem do školy, je součástí třídního vzdělávacího programu speciální logopedické třídy a cílem této metody je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do základní školy.

Program je zaměřen na prevenci poruch učení, rozvoj vnímání, řeči, grafomotoriku a koordinaci pohybu, pravo – levou orientaci, zrakové vnímání. Posiluje komunikativní dovednosti a jazykové kompetence a obsahuje specifická a pohybová cvičení, cvičení pohybově – akustická (pohyb – píseň, cvičení akusticko – optická (píseň – pohyb – grafický záznam) a závěrečné zhodnocení.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Flétna

Hra na flétnu rozvíjí dechové schopnosti, hudební dovednosti,koordinaci pohybu, prohlubuje cit pro rytmus v rámci vzdělávacího procesu. Probíhá na speciální logopedické třídě, coby součást jejího třídního vzdělávacího programu.

Hra na flétničku je určena pro děti před vstupem do školy

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Seznámení s angličtinou

Probíhá 1x týdně hravou formou a je vedená pedagogem, který má odbornou způsobilost pro tuto činnost

 

Výuka úterý, cca 12.30 hod - 13.15 hod

 

První hodiny mají 45 minut, poté dle zájmu dětí a jejich soustředění se prodlužuje výuka na 60min.

náhlednáhled

Předplavecký výcvik

Na základě zájmu rodičů zajišťujeme předplaveckou výuku v sokolovském bazénu. Předplavecký výcvik vedou zkušené lektorky za přítomnosti učitelek. Kurz probíhá pololetně.  Cílem je seznamování s vodou a základy plavání. Tato aktivita zároveň přispívá k otužování dětí.

náhlednáhled

Kneippova metoda otužování, Vítkův chodník

mokrá varianta

Kneippova teorie je založena na kontaktu lidského těla se studenou vodou. Při léčbě dochází k dráždění především tepelných receptorů a jejich prostřednictvím k reakci v celém těle. Cílem je dosáhnout tělesné a duševní rovnováhy, posílení sebeozdravných procesů a obranných sil organismu. Terapie je využívána k prevenci akutních a chronických onemocnění. Účinek spočívá v chůzi ve studené lázni a v procházení se po oblázcích, dřevěných špalících či masážních rohožích. Působením na jednotlivé body na ploskách nohou můžeme příznivě ovlivnit funkce vnitřních orgánů, činnost nervového systému či motorický aparát a harmonizovat tak tělesné a psychické procesy.

    

Tuto metodu využívají děti pravidelně od jarních měsíců až do podzimu

suchá varianta

Vítkův chodník je „suchá varianta“ otužování a vychází z přirozenosti pohybu -  z chůze po různých typech překážek. Jedná se o dřevěné kazety s různými povrchy (kamínky, dřevěné kostky, dřevěné tyčky...),  kdy se chůzí po nich (spojených s říkankou a příběhem skřítka Vítka) aktivuje reflexní ploška nohy. K základní výbavě patří i soft míčky, rehabilitační ježci, balanční podložky. Celé cvičení napomáhá k tomu, aby se dětem zlepšilo držení těla, prokrvení nohy, zapojují se všechny svalové řetězce, děti jsou nuceny došlápnout na celé chodidlo a držet rovnováhu. Celé cvičení má vliv na psychomotorický vývoj dítěte. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie a je zcela nenáročné na prostor a čas. Na jednom stanovišti může cvičit i více dětí najednou.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Další aktivity

Aktivity konané mimo školu

 • Vystupování na pro veřejnost ( městský úřad, MKS..) - vánoční zpívání, zlatá a diamantová svatba, zpívání pro dárce krve, Vítání občánků
 • Hasiči - přehlídka hasičské technky
 • Dny s policií
 • Hry s brannou tématikou
 • Výlety - ZOO, eko farmy, provozovny a továrny v blízkém okolí, divadlo v Chebu
 • Návštěvy muzea a knihovny v Habartově i v Sokolově
 • ZUŠ - venisáže, koncerty, seznamování s hudebními nástroji
 • Návštěva MKS v Habartově - divadlo, koncerty, výstavy
 • Předplavecký výcvik
 • Předlyžařský výcvik
 • Škola v přírodě

Další aktivity konané v MŠ

 • ZŠ - příprava na vstup do 1.třídy spolu s rodiči, testy školní zralosti
 • Spolupráce s DDM v Habartově
 • Maškarní karneval
 • Podzimníček
 • Čertoviny
 • Besídky - mikulášská, vánoční, pro maminky, odpoledne pro tatínky
 • Indiánská výprava
 • Pasování na školáka
 • Poslední zvonění
 • Kouzelná noc
 • Barevné dny
 • Cesta za velikonočním pokladem
 • Hra pohádky pro kamarády, rodiče a veřejnost