27.10.2016

Mensa pro školky

Mensa pro školky

V období od února 2016 do června 2016 absolvovaly paní ředitelka a dvě učitelky vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MENZA NTC Learning  1 – 3., po jehož dokončení získaly specifické informace o práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s dětmi nadanými v předškolním věku.

Více ...

Speciální logopedická třída, logopedická prevence

Na naší škole je speciální logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností. Ředitelka školy i p. učitelka ( logopedická asistentka) na této třídě jsou absolventkami speciální pedagogiky. Zároveň jsou i na dalších dvou třídách paní učitelky, které absolvovaly logopedický kurs a tak mohou s dětmi provádět dechová, artikulační cvičení, cvičení mluvidel, cvičení rytmu a úzce spolupracují s logopedickou asistentkou i s SPC Karlovy Vary. Speciální péče je tedy zajištěna nejen na třídě pro děti s logopedickou péčí, ale je prováděna průběžná logopedická péče včetně depistáže na všech třídách MŠ. Další péče je domluvena s příslušnými odborníky (PPP, poradenský servis na škole, SPC  Karlovy Vary ).

Logopedická péče na speciální logopedické třídě probíhá ve dvou liniích – individuálně a kolektivně. K tomu, aby mohla probíhat individuální logopedická péče, jsou obě p. učitelky na třídě po 2 dny v týdnu od 7.30 do 9.30. společně.

 

Plán rozvoje dítěte s narušenou komunikační schopností:

  1.Preverbální dovednosti ( oční kontakt, pozornost, ovládání dechu, napodobování, cvičení orofaciální motoriky, střídání v komunikaci)

  2.Jazyk a hra  (hry - průzkumové, pohybové, symbolické, kooperativní, imaginativní, hra rolí, každodenní činnosti)

  3.Sluchové vnímání - zvuk  ( zkoumání zvuků a hra se zvuky, zvuk a ticho, konec a začátek, určení odkud zvuk přichází)

  4.Sluchové vnímání - hlas ( konec a začátek, poslouchání slov a zvuků, poslouchání slov ve slovních spojeních, hlas a ticho, dětská        

  říkadla)

  5.Zvukové projevy (podpora  zvukových projevů, hra se rty a jazykem, zvuky, které dítě vydává)

  6.Sluchové rozlišování ( napodobování zvuků, pohyb, přiřazování)

  7.Rozlišování prvků řeči ( dlouhé a krátké zvuky a slovní spojení, známé zvuky a slovesa, slabiky, dvojice, písničky, pohádky, slova - 

  obrázky)

  8. Sluchová a zraková paměť ( hry na schovávanou, přiřazování obrázků, řazení zvuků a činností)

  9. První slova ( seznam prvních slov, sociální slova, slova označující činnost, vlastnosti, zájmena, symbolická slova, členové rodiny,

  obvyklé obrázky)

10. Rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby ( knihy, obrázky, pexesa, komunikační kniha)

náhlednáhled

Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu je určena pro děti před vstupem do školy, je součástí třídního vzdělávacího programu speciální logopedické třídy.

Program je zaměřen na prevenci poruch učení, rozvoj vnímání, řeči, grafomotoriku a koordinaci pohybu, pravo – levou orientaci, zrakové vnímání. Posiluje komunikativní dovednosti a jazykové kompetence a obsahuje specifická a pohybová cvičení, cvičení pohybově – akustická (pohyb – píseň, cvičení akusticko – optická (píseň – pohyb – grafický záznam) a závěrečné zhodnocení.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Flétna

Hra na flétnu rozvíjí dechové schopnosti, hudební dovednosti,koordinaci pohybu, prohlubuje cit pro rytmus v rámci vzdělávacího procesu. Probíhá na speciální logopedické třídě, coby součást jejího třídního vzdělávacího programu.

Hra na flétničku je určena pro děti před vstupem do školy

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Seznámení s angličtinou

Probíhá 1x týdně hravou formou a je vedená pedagogem, který má odbornou způsobilost pro tuto činnost.

náhlednáhled

Předplavecký výcvik

Na základě zájmu rodičů zajišťujeme předplaveckou výuku v sokolovském bazénu. Předplavecký výcvik vedou zkušené lektorky za přítomnosti učitelek. Kurz probíhá pololetně.  Cílem je seznamování s vodou a základy plavání. Tato aktivita zároveň přispívá k otužování dětí.

náhlednáhled

Kneippova metoda otužování, Vítkův chodník

mokrá varianta

Kneippova teorie je založena na kontaktu lidského těla se studenou vodou. Při léčbě dochází k dráždění především tepelných receptorů a jejich prostřednictvím k reakci v celém těle. Cílem je dosáhnout tělesné a duševní rovnováhy, posílení sebeozdravných procesů a obranných sil organismu. Terapie je využívána k prevenci akutních a chronických onemocnění. Účinek spočívá v chůzi ve studené lázni a v procházení se po oblázcích, dřevěných špalících či masážních rohožích. Působením na jednotlivé body na ploskách nohou můžeme příznivě ovlivnit funkce vnitřních orgánů, činnost nervového systému či motorický aparát a harmonizovat tak tělesné a psychické procesy.

    

Tuto metodu využívají děti pravidelně od jarních měsíců až do podzimu

suchá varianta

Vítkův chodník je „suchá varianta“ otužování a vychází z přirozenosti pohybu -  z chůze po různých typech překážek. Jedná se o dřevěné kazety s různými povrchy (kamínky, dřevěné kostky, dřevěné tyčky...),  kdy se chůzí po nich (spojených s říkankou a příběhem skřítka Vítka) aktivuje reflexní ploška nohy. K základní výbavě patří i soft míčky, rehabilitační ježci, balanční podložky. Celé cvičení napomáhá k tomu, aby se dětem zlepšilo držení těla, prokrvení nohy, zapojují se všechny svalové řetězce, děti jsou nuceny došlápnout na celé chodidlo a držet rovnováhu. Celé cvičení má vliv na psychomotorický vývoj dítěte. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie a je zcela nenáročné na prostor a čas. Na jednom stanovišti může cvičit i více dětí najednou.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled

Další aktivity

Aktivity konané mimo školu

 • Vystupování na pro veřejnost ( městský úřad, MKS..) - vánoční zpívání, zlatá a diamantová svatba, zpívání pro dárce krve, Vítání občánků
 • Hasiči - přehlídka hasičské technky
 • Dny s policií
 • Hry s brannou tématikou
 • Výlety - ZOO, eko farmy, provozovny a továrny v blízkém okolí, divadlo v Chebu
 • Návštěvy muzea a knihovny v Habartově i v Sokolově
 • ZUŠ - venisáže, koncerty, seznamování s hudebními nástroji
 • Návštěva MKS v Habartově - divadlo, koncerty, výstavy
 • Předplavecký výcvik
 • Předlyžařský výcvik
 • Škola v přírodě

Další aktivity konané v MŠ

 • ZŠ - příprava na vstup do 1.třídy spolu s rodiči, testy školní zralosti
 • Spolupráce s DDM v Habartově
 • Maškarní karneval
 • Podzimníček
 • Čertoviny
 • Besídky - mikulášská, vánoční, pro maminky
 • Indiánská výprava
 • Pasování na školáka
 • Poslední zvonění
 • Kouzelná noc
 • Barevné dny
 • Cesta za velikonočním pokladem
 • Hra pohádky pro kamarády, rodiče a veřejnost